Kva tid kan eg seie mi meining?

Kva tid kan eg seie mi meining?

Du kan sjølvsagt til ei kvar tid seie kva du meiner om planane til politikarane og administrasjonane gjennom direkte kontakt med dei, gjennom tradisjonelle media og sosiale media.

Vi vil også prøve å få i stand folkemøte der vi gir informasjon om «BLÅ – fjordar for framtida» og der innbyggarane kan stille spørsmål.

I ein planleggingsprosess som den vi er i gang med no, kjem det dessutan fleire runder med formell medverknad for innbyggarane.

 • Første steg er når utkastet til reguleringsplanen er ferdig. Då bestemmer politikarane om det skal ut på høyring, og då vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker. Sjølv om planen gjeld eit område i Sula kommune, så kan alle innbyggarar både i Ålesund og Sula, kome med innspel til planen. Alle innspel skal med vidare i den politiske behandlinga av saka.
 • Dersom politikarane seier ja til reguleringsplanen og planen vert vedteken, kan dei som vil klage på vedtaket. 
 • Dersom politikarane i Sula seier ja til reguleringsplanen, må ein søkje Statsforvaltaren (tidlegare Fylkesmannen) om utsleppsløyve. Denne søknaden skal også ligge ute til offentleg høyring slik at innbyggarane kan kome med merknader.

Delrapportar

 • I dei første månadene av 2021 vert fleire delrapportar ferdige. Dette er steg på vegen til ferdig forprosjekt og reguleringsplan.
 • Det er ei lang rekke rapportar som som tek føre seg alt frå straumforholda i fjorden og konsekvensar for naturmangfaldet i sjøen til skredfare og konsekvensar for barn og unge.

 

01.01.2021

Forprosjekt for anlegget

 • "BLÅ - fjordar for framtida" ser også på eit forprosjekt for sjølve anlegget. Her tek ein omsyn til undersøkingar som er gjort i samband med reguleringsplanen i tillegg til at det vert laga ein eigen sikkerheits- og sårbarheitsanalyse for sjølve anlegget.
 • Planen er at forprosjektet skal vere klart i løpet av våren.  

 

01.05.2021

Konsekvensutgreiing

 • I løpet av andre kvartal 2021 håper ein å ha klar konsekvensutgreiinga som er grunnlaget for reguleringsplanen.
 • I konsekvensutgreiinga ser ein på konsekvensar for landskapet, for landbruk og naturressursar, for friluftsinteresser, barn og unge, teknisk infrastruktur og det vert gjort ein ROS-analyse for å vurdere faren for ulykker. Det vert også undersøkt luft- og luktproblematikk, konsekvensar for sjøen både i anleggsfase og drift, støyvurderingar, trafikkforhold og trafikksikkerheit både i anleggsfase og drift, grunnforhold og skredfare, kulturarv, naturmangfald på land og sjø og samfunnsverknader; kva mulegheiter og problem eit anlegg kan gi for området.
 • Konsekvensutgreiing skal også følge reguleringsplanen gjennom heile saksbehandlinga. 
15.06.2021

Reguleringsplan

 • Ein ser føre seg at reguleringsplanen kan vere ferdig  ein gong i løpet av hausten 2021.  
 • Når planen er ferdig, vert den lagt ut til høyring slik at alle innbyggarane i både Sula og Ålesund kan kome med sine innspel. Innspela vert vurdert og kan føre til endringar i planen før eventuelt justert plan og alle innspel vert lagt fram for politikarane når det skal gjerast endeleg vedtak.  

 

01.09.2021
Til toppen