Om BLÅ - fjordar for framtida

 "BLÅ - fjordar for framtida" er eit samarbeid mellom Sula kommune og Ålesund kommune om felles system for reinsing av avløpsvatn.

Verken Sula eller Ålesund har system for avløpsvatn som innfrir reinsekrava.  Både Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden er i ferd med å få nok. Livet i og langs fjordane treng opprydding og avløpsreinsinga treng ei oppgradering.

Statsforvaltaren seier at inntil det er ordna, er det byggestopp i fleire område. 

Det hindrar byggeaktivitet og samfunnsutvikling sidan verken privatpersonar, næringsliv eller kommunane kan gjennomføre byggeprosjekt.

I 2016 bestemte politikarane i Ålesund at dei ville vere med å greie ut eit felles anlegg med Sula. Kommunane vil ha ei framtidsretta og berekraftig løysing både når det gjeld det tekniske, økonomiske og miljømessige.

 

 

 

 

 

 

BLÅ fjordar  

"BLÅ - fjordar for framtida" er namnet på den felles løysinga med administrasjonsbygg, reinseanlegg og overføringsleidningar. Konsekvensutgreiing, forprosjekt, delrapportar og politiske saker for alt dette finn du her

«BLÅ – fjordar for framtida» vil gjere det lett for innbyggarar og politikarar å finne informasjon og halde seg orienterte om prosjektet. Difor har vi oppretta denne nettsida.

Livet under vatn

Sula og Ålesund er saman med Giske ein del av FNs arbeidsplan fram mot 2030. Kommunane har spesielt forplikta seg til å arbeide for FNs berekraftsmål 14 om livet under vatn. Punkt 14.1. viser til at ein innan 2025 skal forhindre og i stor grad redusere alle former for havforureining, særleg frå landbasert verksemd, herunder forureining som kjem frå marin forsøpling og næringsstoff. Reinare avløpsvatn frå innbyggarane i Sula og Ålesund vil vere eit avgjerande steg for å nå denne målsetninga i regionen. 

Nytt miljøanlegg for Sula og Ålesund vil vere med på å innfri fleire av FNs berekraftsmål.