Om BLÅ - fjordar for framtida

Om BLÅ - fjordar for framtida

 "BLÅ - fjordar for framtida" er eit samarbeid mellom Sula kommune og Ålesund kommune.

Slik det er i dag har verken Sula eller Ålesund system for avløpsvatn som innfrir reinsekrava, og det trengst oppgradering.

Sula har arbeidd med nytt anlegg i mange år. I 2016 bestemte politikarane i Ålesund at dei ville vere med å greie ut eit felles anlegg med Sula. Kommunane vil ha ei framtidsretta og berekraftig løysing både når det gjeld det tekniske, økonomiske og miljømessige.

 

 

 

 

Kunnskap  

For at politikarane skal ha best muleg grunnlag for bestemme seg for nytt anlegg, vert det utarbeidd ein reguleringsplan og eit forprosjekt der ei rekkje forhold og konsekvensar av anlegget vert grundig undersøkt slik at ein skal vere trygge på eit godt resultat.

Konsekvensutgreiing, forprosjekt, delrapportar og politiske saker finn du her

Vi i prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida» ønskjer å gjere det lett for innbyggarar og politikarar å finne informasjon og halde seg orienterte om prosjektet. Difor har vi oppretta denne nettsida.

Livet under vatn

Sula og Ålesund er saman med Giske ein del av FNs arbeidsplan fram mot 2030. Kommunane har spesielt forplikta seg til å arbeide for FNs berekraftsmål 14 om livet under vatn. Punkt 14.1. viser til at ein innan 2025 skal forhindre og i stor grad redusere alle former for havforureining, særleg frå landbasert verksemd, herunder forureining som kjem frå marin forsøpling og næringsstoff. Reinare avløpsvatn frå innbyggarane i Sula og Ålesund vil vere eit avgjerande steg for å nå denne målsetninga i regionen. 

Nytt miljøanlegg for Sula og Ålesund vil vere med på å innfri fleire av FNs berekraftsmål.

 

Til toppen