Nytt

Arbeidet med detaljprosjektering av reinseanlegg på Kvasnes er no lagt ut på anbod. 

I juni 2021 vedtok både kommunestyret i Sula og Ålesund godkjenning av forprosjektet og vidare samarbeid om Kvasnes avløpsreinseanlegg. 

20. mai var kommunestyrerepresentantane i Sula og Ålesund inviterte til informasjonsmøte. Presentasjonane som vart lagt fram finn du her. 

Kommunestyra i Ålesund og Sula var inviterte til informasjonsmøte om miljøanlegg på Kvasnes 20. mai 2021. Opptak av møtet finn du her.

Forprosjekt og kostnader for nytt miljøanlegg på Kvasnes er no presentert, og normalgebyret for ein familie vil bli om lag det same anten ein bygger nytt eller oppgraderer gamle anlegg.

Som del av saksutgreiinga for miljøanlegg på Kvasnes er kommunestyremedlemer i Ålesund og Sula inviterte til å delta på informasjonsmøte via Teams torsdag 20. mai kl 14.00-15.30.

Eit område på fem kilometer ut frå Kvasnes er kartlagt for å undersøke lukt frå miljøanlegget. Konklusjonen er at ingen hus vert berørt.

Her er kart over fjordsystema rundt Ålesund og Sula som viser oversikt over reinseanlegga i dag og korleis det kan bli med eit felles reinseanlegg.

Her er opptak frå det digitale folkemøtet som vart halde 17. mars 2021.

Her er presentasjonane og spørsmåla frå det digitale folkemøtet 17. mars 2021

Arkeologane har gjort mange funn og oppretta ti nye automatisk freda lokalitetar etter undersøkingar på Kvasneset.

KRONIKK MARS 2021: Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?

 Vil du vite meir om miljøanlegget på Kvasneset og stille spørsmål? Bli med på digitalt folkmøte 17. mars saman med politikarar og fagfolk.  

Kartlegging viser korallskogar med svært stor verdi i fjorden ved miljøanlegget som no vert planlagt for Sula og Ålesund. Korallskogen kan verte påverka, men så lite at fagpersonar meiner det ikkje trengst avbøtande tiltak.

sjø nær med himmel

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna.

Til toppen