Nytt

Rundt 35 personar deltok på det opne møtet om reguleringsplan for Kongshaugstranda reinseanlegg der nesten to timar vart brukt til spørsmål og svar.

 

Prosjektet BLÅ-fjordar for framtida har fått eiga Facebook-side. Er du interessert i prosjektet, kan du følgje med på kva som skjer via den sida.

 

Det er utarbeidd tiltaksplan for korleis ein skal handtere framandartar og ta vare på viktige og verneverdige tre på Stafsethneset i samband med overføringsleidningar til reinseanlegget på Kongshaugstranda. 

Det faste utvalet for plansaker vedtok 20. desember at framlegget til reguleringsplan for Kongshaugstranda reinseanlegg skal leggast ut på høyring.

 

Illustrasjon over administrasjonsbygg i landskapet

Arbeidstittel på reinseanlegget i prosjektet "BLÅ - fjordar for framtida" er no Kongshaugstranda reinseanlegg. 

 

Storfjorden/Sulafjorden på ein fin sommardag med blå fjord og blå himmel

EU , Statsforvaltaren og  Borgundfjordtorsken bankar på døra. Og no står også reguleringsplanen for avløpsreinsanlegg på trappa og skal vere med.

 

Illustrasjon over administrasjonsbygg i landskapet

Mandag 5. desember fekk politikarar i Sula kommune og Ålesund orientering om reguleringsplan for det som fram til no har vore kalla Kvasnes avløpsreinsanlegg.

 

"BLÅ - fjordar for framtida" er eit prosjekt med reinseanlegg i fjell, administrasjonsbygg og overføringsanlegg. Prosjektet har no fått logo med ein blå vassdråpe som viser målet om reine fjordar for framtida. 

For å sikre best muleg informasjon om grunnforholda for overføringsanlegg til nytt avløpsreinseanlegg, vart det hausten 2022 gjort geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkingar fleire stader i Sula og Ålesund kommunar.

For å sikre best muleg plassering av berghallar vart det hausten 2022 starta kjerneboring på Kvasnes/Kongshaug.

Ordførar i Sula, Jim Arve Røssevoll og ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, i bystyresalen i Ålesund

Prisen for reinseanlegg og overføringsanlegg til Kvasnes er no kvalitetssikra, og prosjektprisen på anlegget har auka med 700 millionar kroner. Rundt 200 millionar kroner av auken er på grunn av prisstigning.

 

Politikarane i Sula får no opp sak om å ta konsekvensutgreiing og tilleggsrapport om utsleppspunkt til vitande. 

Illustrasjon av vassdråper som symboliserer gjenbruk og reinsing

Kvasnes er fortsatt aktuell plassering, men ein ny rapport peiker på at ved å strekke utsleppspunktet lenger vestover kan ein få ført utsleppet raskare ut fjorden.

Asplan Viak er tildelt anbodet på detaljprosjektering av avløpsreinseanlegget på Kvasnes, og set no i gang arbeidet som gir den endelege utforminga av reinseanlegget med tilhøyrande overføringssystem.

Kommunedirektøren i Sula rår planutvalet til å legge konsekvensutgreiinga for Kvasnes ut på høyring. Utgreiinga gir ikkje noko klar tilråding om plassering av anlegget, og seier det er ulemper og fordelar med begge alternativa.

Arbeidet med detaljprosjektering av reinseanlegg på Kvasnes vart i november 2021 lagt ut på anbod. 

I juni 2021 vedtok både kommunestyret i Sula og Ålesund godkjenning av forprosjektet og vidare samarbeid om Kvasnes avløpsreinseanlegg. 

20. mai 2021 var kommunestyrerepresentantane i Sula og Ålesund inviterte til informasjonsmøte. Presentasjonane som vart lagt fram finn du her. 

Kommunestyra i Ålesund og Sula var inviterte til informasjonsmøte om miljøanlegg på Kvasnes 20. mai 2021. Opptak av møtet finn du her.

Som del av saksutgreiinga for miljøanlegg på Kvasnes er kommunestyremedlemer i Ålesund og Sula inviterte til å delta på informasjonsmøte via Teams torsdag 20. mai 2021 kl 14.00-15.30.

Illustrasjon med vassdråpe som også symboliserer gjenbruk

 

Eit område på fem kilometer ut frå Kvasnes er kartlagt for å undersøke lukt frå miljøanlegget. Konklusjonen er at ingen hus vert berørt.

 

sommarbilde av blå fjord med blå himmel og høge sunnmørsalpar

Her er kart over fjordsystema rundt Ålesund og Sula som viser oversikt over reinseanlegga i dag og korleis det kan bli med eit felles reinseanlegg.

Tareskog under hav

 

Her er opptak frå det digitale folkemøtet som vart halde 17. mars 2021.

 

Illustrasjon av vassdråper som symboliserer gjenbruk og reinsing

Her er

presentasjonane og spørsmåla frå det digitale folkemøtet 17. mars 2021

 

Flyfoto av eit snødekt kvasnesområde som stikk ut i fjorden

 

Arkeologane har gjort mange funn og oppretta ti nye automatisk freda lokalitetar etter undersøkingar på Kvasneset.

 

Illustrasjon som viser fisk under vatn

 

KRONIKK MARS 2021: Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?

 

Illustrasjon med vassdråpe som også symboliserer gjenbruk

 

Vil du vite meir om miljøanlegget på Kvasneset og stille spørsmål? Bli med på digitalt folkmøte 17. mars saman med politikarar og fagfolk.  

 

småfisk under havet

 

Kartlegging viser korallskogar med svært stor verdi i fjorden ved miljøanlegget som no vert planlagt for Sula og Ålesund. Korallskogen kan verte påverka, men så lite at fagpersonar meiner det ikkje trengst avbøtande tiltak.

 

sjø nær med himmel

 

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna.

 

Til toppen