Nytt

For å sikre best muleg plassering av berghallar vert det no starta kjerneboring på Kvasnes/Kongshaug.

Prisen for reinseanlegg og overføringsanlegg til Kvasnes er no kvalitetssikra, og prosjektprisen på anlegget har auka med 700 millionar kroner. Rundt 200 millionar kroner av auken er på grunn av prisstigning.

Politikarane i Sula får no opp sak om å ta konsekvensutgreiing og tilleggsrapport om utsleppspunkt til vitande. 

Alle som har interesse og behov for tunnelmasse frå avløpsreinseanlegget på Kvasneset som er under planlegging, vert no bedne om å melde si interesse.

Kvasnes er fortsatt aktuell plassering, men ein ny rapport peiker på at ved å strekke utsleppspunktet lenger vestover kan ein få ført utsleppet raskare ut fjorden.

Asplan Viak er tildelt anbodet på detaljprosjektering av avløpsreinseanlegget på Kvasnes, og set no i gang arbeidet som gir den endelege utforminga av reinseanlegget med tilhøyrande overføringssystem.

Kommunedirektøren i Sula rår planutvalet til å legge konsekvensutgreiinga for Kvasnes ut på høyring. Utgreiinga gir ikkje noko klar tilråding om plassering av anlegget, og seier det er ulemper og fordelar med begge alternativa.

Arbeidet med detaljprosjektering av reinseanlegg på Kvasnes er no lagt ut på anbod. 

I juni 2021 vedtok både kommunestyret i Sula og Ålesund godkjenning av forprosjektet og vidare samarbeid om Kvasnes avløpsreinseanlegg. 

20. mai var kommunestyrerepresentantane i Sula og Ålesund inviterte til informasjonsmøte. Presentasjonane som vart lagt fram finn du her. 

Kommunestyra i Ålesund og Sula var inviterte til informasjonsmøte om miljøanlegg på Kvasnes 20. mai 2021. Opptak av møtet finn du her.

Forprosjekt og kostnader for nytt miljøanlegg på Kvasnes er no presentert, og normalgebyret for ein familie vil bli om lag det same anten ein bygger nytt eller oppgraderer gamle anlegg.

Som del av saksutgreiinga for miljøanlegg på Kvasnes er kommunestyremedlemer i Ålesund og Sula inviterte til å delta på informasjonsmøte via Teams torsdag 20. mai kl 14.00-15.30.

Eit område på fem kilometer ut frå Kvasnes er kartlagt for å undersøke lukt frå miljøanlegget. Konklusjonen er at ingen hus vert berørt.

Her er kart over fjordsystema rundt Ålesund og Sula som viser oversikt over reinseanlegga i dag og korleis det kan bli med eit felles reinseanlegg.

Her er opptak frå det digitale folkemøtet som vart halde 17. mars 2021.

Her er presentasjonane og spørsmåla frå det digitale folkemøtet 17. mars 2021

Arkeologane har gjort mange funn og oppretta ti nye automatisk freda lokalitetar etter undersøkingar på Kvasneset.

KRONIKK MARS 2021: Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?

 Vil du vite meir om miljøanlegget på Kvasneset og stille spørsmål? Bli med på digitalt folkmøte 17. mars saman med politikarar og fagfolk.  

Kartlegging viser korallskogar med svært stor verdi i fjorden ved miljøanlegget som no vert planlagt for Sula og Ålesund. Korallskogen kan verte påverka, men så lite at fagpersonar meiner det ikkje trengst avbøtande tiltak.

sjø nær med himmel

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna.

Til toppen