Om nettstaden og personvern

Ingen av tenestene knytt til vår nettstad krever at ein må oppgi sensitiv informasjon.

Sikker nettstad

Nettstaden nyttar HTTPS for å sikre nettløysinga mot hacking. HTTPS gjer at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettlesaren og datamaskina/mobilen din og serveren som driv nettstaden.

Informasjonskapslar (cookies)

Nettstaden nytter informasjonskapslar – såkalte «cookies» – der dette er formålstenleg, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukaren sitt bruksmønster eller annan informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslane blir kun nytta for å tilpasse tenestene slik at brukarane får ei betre oppleveling, f.eks. ved at nettstaden huskar tidlegare brukerinnstillingar som har blitt gjort på sida, slik som valgt bandbreidde.

Webanalyse

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei besøkande. For å analysere informasjonen, brukar vi verktøyet Monsido.

Monsido

Monsido er et kvalitetsverktøy som hjelper oss med å oppfylle lovkravene i EUs webdirektiv. Det gir oss tilbakemelding på brotne lenkjer, skrivefeil og brot på krava om universell utforming. 

Monsidos datavern automatiserer administrasjonen av dei personlege dataa til nettstaden, ved å skanne domene for å finne sensitiv informasjon og potensielle personvernrisiko. Nettstaden blir vurdert opp mot eksisterande personvern-standardar i EU.

Plattforma er designa og utvikla for å samle inn og behandle ikkje-konfidensielt eller ikkje-beskytta innhald på dei offentlege nettsidene til kundane. Bruken av Monsido-plattforma er underlagt generelle vilkår og føresegner, og er avgrensa til offentlege nettstader. Som ein generell regel kan Monsido-plattforma ikkje brukast til å søkje gjennom intranettet til kundane, innloggings-beskytta nettstader, det interne nettverket til kundane, iscenesette nettstader, private databasar eller noko anna form for ikkje-offentlege nettstader.

Monsidos kundar beheld eigarskap og ansvar for alt innhald som blir publisert på nettsidene deira. Bruken av plattforma kan også omfatte behandling av personopplysningar som er tilgjengelege på nettstadene til kundane. Ingen informasjon blir sende eller lagra utanfor EU, då Monsido driftar i samsvar med den til kvar tid gjeldande versjonen av EUs personvernforordning  og dessutan lov om behandling av personopplysningar.

Monsidos tenester er vert for GCP Europe der vi også lagrar påloggingsinformasjonen til kundane, uavhengig av kvar dei er. Data for alle våre Europa-baserte kundar blir lagra og blir behandla eksklusivt av serverar i Europa. Monsido har eit eigenutvikla statistikk- og analyseverktøy som anonymiserer IP-adresser for å sikre samsvar med GDPR.

Sjå Ålesund kommunes personvernerklæring.

Ansvarleg redaktør

Ansvarleg redaktør for nettstaden er Sol Berntsen Slinning.