Overføringsanlegg

Overføringsanlegg

Nytt, effektivt og framtidsretta reinseanlegg på Kongshaugstranda krev også eit nettverk av overføringsleidningar. Til saman skal det leggast 37 kilometer nye rør.

Kart over overføringsanlegg - Klikk for stort bileteArbeidsskisse over overføringsanlegget, datert 13. mars 2023.

Når ein samlar 11 reinsestasjonar i eitt felles anlegg på Kongshaugstranda, så får ein eit anlegg med stordriftsfordelar som at det er billegare å drive eitt anlegg enn fleire, det blir sikrare og det blir enklare å møte strengare reinsekrav i framtida.

Også når det gjeld å få avløpsvatnet fram til anlegget på Kongshaugstranda, tenkjer ein på effektiv drift. Det gjer at ein ser etter trasear for det nye leidningsnett der ein i størst mogleg grad får sjølvfall slik at det blir mindre pumping, mindre energibruk og dermed både billegare å drive og ein får lavare klimautslepp.

Nokre stader blir gamle rør gjenbrukt, men til saman skal det leggast nesten 37 kilometer nye rør. For det meste vert dette lagt på offentleg grunn medan det nokre plassar vil gå over landbruksareal. Det vert også tatt omsyn til friluftsområde, verneverdig natur, fornminne og så bortetter. Det same gjeld i sjø der ein må ta omsyn til kulturminne og naturvernområde, båttrafikk, vêr-, bølgje- og straumforhold, botnforhold og installasjonar.

Pumpestasjonar og ventilkummar

Der det no er reinseanlegg, må det byggast nye pumpestasjonar. I tillegg må ein oppgradere nokre av dei eksisterande pumpestasjonane i nærheita av den nye traseen. Det vil også vere behov for ventil- og plugguttakskummar på hovudstrekka, for å legge til rette for god og økonomisk drift av overføringsanlegget.

Dette er mindre bygg av ulik utforming alt etter funksjonar og plassering. Størrelsane vil variere mellom små uthus og større naust.

Det må byggast nye pumpestasjonar og ventilkummar fordi dei gamle anlegga må vere i drift heilt fram til dei nye er i drift. Det går ikkje an å stoppe dei gamle anlegga medan ein utbetrar eller bygger om.

Dei nye pumpestasjonane blir plasserte ved

  • RA3 Larsgården
  • RA4 Åse
  • RA5 Breivika 
  • RA1 Langevåg
  • RA2 Djupvika
  • RA Sunde

Dei tre ventil- og plugguttakskummane er

  • Borgundfjordvegen
  • Tørla
  • Moa

Fire område skal regulerast

Desse bygga og områda må vere i tråd med reguleringsplanar. Nokre kjem inn under eksisterande planar, medan det må utarbeidast nye reguleringsplanar for Sunde, Djupvika, Åse og Tørla. Her må det også vere grunnerverv, og det vart teke direkte kontakt med dei grunneigarane dette gjeld, i løpet av januar/februar.

Når det gjeld reguleringsplan for desse fire mindre områda til pumpestasjonar og ventilkum, følgjer det vanleg framgangsmåte for slikt arbeid. Oppstart av planarbeid vil bli varsla i februar. Varslinga skjer mellom anna på heimesida til kommunen og i avisene. I varslingsperioden kan den som vil kome med innspel til planarbeidet.

Djupvika, Sunde og Tjørsundet er varsla. Les meir her. 

Reguleringsplanen skal kartlegge kva påverknad endringa har for området; mellom anna når det gjeld kulturminne og natur, trafikk og støy. Når planforslaget er ferdig, skal det til politisk behandling og sendast på høyring før planen kan vedtakast.

Byggestart

I løpet av våren vert det endeleg klart kvar overføringsleidningane kjem. Då får grunneigarane der det skal leggast rør ei første orientering, før det kjem meir detaljert informasjon når sjølve byggearbeidet nærmar seg.

Byggestart for anlegga vil variere, men alt skal vere klart til bruk innan utgangen av 2027.

Oppstart for leidningsnettet vil også variere, og delar av leidningane vil bli koordinert med andre utbyggingsprosjekt som pågår i nærområda, som kryssing av området ved Lerstadtunnelen.

Byggestart for Kongshaugstranda reinseanlegg er i 2024.

 

Anlegga med hengelås vert lagt ned og overført til nytt anlegg Det er kommunane sjølve som har ansvar for å sanere anlegga som ikkje er på lista, men som har hengelås på seg.
Til toppen