Utvida planområde for Djupvika

For å få betre tekniske løysingar og ta godt vare på fornminne-området, blir det no varsla om utvida plangrense for Djupvika avløpsanlegg.

kart over reguleringsområde - Klikk for stort bilete


I februar 2023 vart det varsla om oppstart av detaljregulering for Djupvika avløpsanlegg, med heimel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12. 

No blir det varsla om justering av plangrensa mot aust. Det blir gjort for å kunne plassere ny pumpestasjon lenger opp i terrenget.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny pumpestasjon med adkomstveg, snuplass og landtak for sjøleidningar ved Djupvika reinseanlegg. Den nye pumpestasjonen skal pumpe avløpsvatn mot det nye reinseanlegget ved Kongshaugen. Planområdet omfatter mellom anna gnr/bnr. 87/183, 87/12, 87/248 og nausttomtene i Djupvika. Forslagsstillar er Sula kommune.

Informasjon om planarbeidet er lagt ut på heimesida til Sula kommune, www.sula.kommune.no og Asplan Viak sine nettsider, www.asplanviak.no/kunngjoringer.  For meir informasjon kan du kontakte Anna Hellstrøm, Asplan Viak AS, på tlf 476 72 792.

Frist for innspel til det utvida planområdet er 11.02.2024. 

Dersom du har innspel, sender du anna.hellstrom@asplanviak.no eller Asplan Viak AS v/ Anna Hellstrøm, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund.