Kva ulemper har anlegget?

Kva ulemper har anlegget?

Det er det som vert undersøkt no slik at politikarane og innbyggarane best muleg grunnlag for å meine noko om korleis eit nytt miljøanlegg skal bli.

Før politikarane kan vedta eit nytt miljøanlegg og sikre minst muleg ulemper for folk, miljø og samfunn, må dei få eit godt kunnskapsgrunnlag. Difor vert det utarbeidd ein reguleringsplan der ei lang rekkje forhold rundt og konsekvensar av anlegget vert grundig undersøkt.  

Politikarane har alt sagt at sjølve anlegget skal vere inne i fjellet for å gi minst muleg ulempe sjølv om erfaringane tilseier at det vert dyrare enn eit anlegg ute i det fri.

Ein vurderer også ulike plasseringar på Kvasneset, for å finne den staden som har minst ulempe.

 

Grundige undersøkingar

I arbeidet med reguleringsplanen vert det undersøkt luft- og luktproblematikk, konsekvensar for sjøen både i anleggsfase og drift, støyvurderingar, trafikkforhold og trafikksikkerheit både i anleggsfase og drift, grunnforhold og skredfare, kulturarv, naturmangfald på land og sjø og samfunnsverknader; kva mulegheiter og problem eit anlegg kan gi for området. 

 I tillegg vert det undersøkt konsekvensar for landskapet, for landbruk og naturressursar, for friluftsinteressert, barn og unge, teknisk infrastruktur og det vert gjort ei sikkerheits- og sårbarheitsanalyse for å vurdere faren for ulykker. 

 

I forprosjektet for miljøanlegget vert det også utarbeidd ei eiga sikkerheits- og sårbarheitsanalyse for sjølve anlegget. 

Når undersøkingane er ferdige, er dei offentleg informasjon og tilgjengelege for innbyggarane. 

Til toppen