Oppstart planarbeid for overføringsanlegg

Det vert no varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplanar for tre stader knytt til overføringsleidningane til Kongshaugstranda reinseanlegg: Djupvika, Sunde og Tjørsundet.

Det vert varsla om at planarbeid er sett i gang for å avdekke om planane kan kome i konflikt med viktige omsyn i områda og for at naboar og andre aktuelle partar skal kunne kome med innspel tidleg i planprosessen.

Innspel til planarbeidet må sendast innan 10. april til Asplan Viak AS v/Anna Hellstrøm på e-post til anna.hellstrom@asplanviak.no eller i brev til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund. 

Når fristen for innspel er ute, vert plandokumenta utarbeidd før dei skal til politisk behandling og ut på høyring. Etter høyringsperioden vert planforslaget revidert før kommunestyret skal gjere endeleg vedtak.. 

Ingen av planområda er vurdert til å kome inn under krav om konsekvensutgreiing.

Meir om kvart område finn du under. Har du bruke for meir informasjon, kan du kontakte Anna Hellstrøm på e-post eller telefon 47 67 27 92

Detaljregulering for Djupvika avløpsanlegg

Formålet med reguleringsplanen er å etablere ny pumpestasjon med tilkomstveg, snuplass og landtak for sjøleidningar ved Djupvika avløpsanlegg. 

Kart som viser planområde for Djupvika - Klikk for stort bilete

Dokumenta som gjeld Djupvika finn du her:

Varsel om oppstart (PDF, 272 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 142 kB)

Planavgrensing (PDF, 534 kB)

Du kan også sjå samla informasjon om Djupvika avløpsanlegg hos Asplan Viak her. 

Detaljregulering for Sunde avløpsanlegg

Formålet med reguleringsplanen er å etablere ny pumpestasjon med snuplass og landtak for sjøleidningar.

Kart som viser planområde for Sunde - Klikk for stort bilete

Dokumenta som gjeld Sunde finn du her:

Varsel om oppstart (PDF, 322 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 149 kB)

Planavgrensing (PDF, 576 kB)

Du kan også sjå samla informasjon om Sunde avløpsanlegg hos Asplan Viak her. 

Detaljregulering for Tjørsundet avløpsanlegg

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny ventilkum, snuplass og landtak for sjøledninger på Tørla.

Kart som viser planområde for Tjørsundet - Klikk for stort bilete

Dokumenta som gjeld Tjørsundet finn du her:

Varsel om oppstart (PDF, 377 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 671 kB)

Planavgrensing (PDF, 523 kB)

Du kan også sjå samla informasjon om Tjørsundet avløpsanlegg hos Asplan Viak her.