Tilfredsstiller anlegget nye EU-krav?

Ja, Kongshaugstranda reinseanlegg vil tilfredsstille krava som er venta i det nye EU-direktivet. 

Det er forventa at EU vedtek nytt avløpsdirektiv våren 2024.

Det vil gi store endringar for handtering av avløp i Norge.

I dag vert områda frå Lindesnes til Kirkenes kalla “mindre sårbare område” og mange avløpsreinseanlegg har difor fått dispensasjon frå kravet om sekundærreinsing. Dette vert det slutt på.

I framtida skal avløpsreinseanlegg i tett busetnad med utslepp på meir enn 1000 pe (personekvivalentar) ha sekundærreinsing.  Det betyr fjerning av organisk stoff med 

  • minst 70 prosent BOF5 (organisk materiale som er lett biologisk nedbryt) og 
  • minst 75 prosent KOF (kjemisk oksygenforbruk, eit mål for mengde organisk materiale som er tyngre nedbrytbart, men kjemisk nedbrytbart, organisk stoff i vatn)

 

Erfaringsmessig har anlegg som det på Kongshaugstranda 80-90 prosent reinsing av organisk stoff. Det skjer gjennom denne reinseprosessen:

illustrasjon reinseprosess - Klikk for stort bilete

 

Tertiærreinsing

Det nye EU-direktivet legg opp til krav om tertiærreinsing, fjerning av fosfor og nitrogen, i nedslagsfeltet til Oslofjorden, stader med eutrofiering (tilgroing) og for anlegg over 100.000 pe.

Det er ikkje gitt signal som tilseier at dette kravet vil kome så langt fram ein kan sjå, for anlegg som Kongshaugen reinseanlegg med ein resipient som Storfjorden. 

Slik dagens teknologi er for nitrogenfjerning, vil ein treng meir plass for å legge til dette reinsetrinnet på Kongshaugstranda.  

Teknologi for fosforfjerning blir ein del av Kongshaugen reinseanlegg.

Forslag til EU-direktiv ser ikkje ut til å få krav om fjerning av medisinrestar, mikroplast mm til anlegg for anlegg på størrelse med Kongshaugen. Dersom det kjem slike krav, kan det leggast til ekstra reinsetrinn for dette i anlegget.