Må eg betale meir enn eg gjer no?

Må eg betale meir enn eg gjer no?

Nasjonale krav til at ein skal ha sekundærreinsing er innstramma, og skal Ålesund og Sula innfri desse krava, vil det koste meir. 

DENNE SAKA ER UTARBEIDD UT FRÅ PRISAR KNYTT TIL FORPROSJEKTET I 2021 OG FØR NYE KVALITETSSIKRA PRISAR VART FRAMLAGT I AUGUST 2022.

I samband med forprosjekt for miljøanlegg på Kvasnes er det utarbeidd prisar for anlegget samtidig som det er gjort anslag på kva det til koste å oppgradere gamle anlegg i Ålesund. Sula har prisar for alternativet med eit anlegg på Sunde. I tillegg er det gjort ei vurdering av kva normalgebyret vil vere dersom som ein held fram som no, ut frå investeringane som ligg inne i 2021-budsjetta.

Tala er ikkje kvalitetssikra, men det er anslag med forutsetningar som kan bli endra. Det er er også slik at gebyra er regulativ som kommunestyra skal vedta. 

For dei i Ålesund som betaler normalgebyr er anslaget at det i gjennomsnitt vil koste 60 kroner meir i året dei komande ti åra om ein bygger ut Kvasnes enn om ein oppgraderer dei gamle anlegga. For begge alternativa vil den anslagsvise auken vere frå 3.815 kroner til knappe 7.000 kroner.

Normalgebyr Ålesund 

I Sula er anslag for normalgebyr i gjennomsnitt for dei komande ti åra berekna til å vere rundt 900 kroner meir for ei løysing på Kvasnes enn med ei løysing på Sunde.  Auken i Sula vil ut frå anslaga gå frå 6.725 kroner til knappe 14.000 kroner i 2031.

Normalgebyr SulaNøyaktige pris kan ein ikkje seie noko om før politikarane har bestemt korleis ein skal innfri krav til sekunddærreinsing og  det er henta inn tilbod på det som skal byggast. 

Til toppen