Kvifor må vi ha nytt anlegg?

Kvifor må vi ha nytt anlegg?

Sula og Ålesund har gamle anlegg som sender mykje avløpsvatn ut i sjøen. Statsforvaltaren ser svært alvorleg på saka, og det kan få konsekvensar for pågåande og planlagde hytte- og bustadområde.

Sula og Ålesund har i dag med eitt lite unntak kun primærrenseanlegg. Det er anlegg som har krav om berre 50 prosent reinsing. Resten går ut i fjordane, og både Borgundfjorden, Ellingsøyfjorden og Hessafjorden er i ferd med å få nok.   

Ulovleg

Sula kommune si løysing for avløpsvatn i dag er ulovleg. Dei har ikkje utsleppsløyve og innfrir ikkje dei lovpålagte krava om reinsing av kommunalt avløpsvatn. 

Statsforvaltaren ga frist til 2015 med å få på plass eit godkjent renseanlegg. Fristen er forlenga medan ein greier ut nytt miljøanlegg.

I Ålesund er dei fleste anlegga i Ålesund er over 30 år gamle og har utfordringar med å innfri reinsekrava. I tillegg peiker tilstanden til fjordane rundt Ålesund og signal frå styresmaktene mot strengare reinsekrav som må innfriast anten ved oppgradering av dei gamle anlegga, bygging av eit nytt anlegg for Ålesund eller å vere med på eit nytt felles anlegg saman med Sula.

Våren 2021 varsla Statsforvaltaren både Ålesund kommune og Sula kommune om at dei kjem til å krevje framgang i arbeidet med å rette opp manglar når det gjeld reinsing av vatn og problem med ureinsa overvatn. Statsforvaltaren ser svært alvorleg på saka, og det kan få konsekvensar for pågåande og planlagde hytte- og bustadområde.

Les meir om saka her.

Brevet frå Statsforvaltaren finn du her. (PDF, 227 kB)

Og her er kva Miljødirektoratet seier om primærreinseanlegg og fristar. (PDF, 175 kB)

Kva anlegg har vi i dag?

Her er oversikt over anlegga i Ålesund kommune og Sula kommune:

  

Til toppen