Kvifor kan ikkje anlegget ligge ute ved havet?

Kvifor kan ikkje anlegget ligge ute ved havet?

Storfjorden er forventa å ha stort nok volum og sterke nok straumar til at eit anlegg her vil gi reine og levande fjordsystem og vere lovleg.

Sula kommunestyre har tre gongar avvist oppmodingar om å greie ut ei plassering "ut mot havet" i staden for på Kvasneset som ein undersøker no.

Du kan lese meir om dei sakene her:

Sula kommunestyre har sagt nei fordi ein har sett på Storfjorden med 400-600 meter djupne som betre egna enn Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, og at Storfjorden vil vere både stor nok og ha sterke nok straumar til at eit anlegg her vil gi reine og levande fjordsystem og innfri krava i lova til reinsing av avløpsvatn. 

 

Miljø, teknikk og økonomi

I tillegg til at Storfjorden er sett på som godt egna som mottakar av avløpsvatnet, har Sula kommunestyre også tenkt på skredfare, naturgitte forhold og naturvern, tekniske utfordringar og totalkostnader når dei ikkje har gått vidare med å utgreie miljøanlegget «ute ved havet».

Det er dermed ei samla vurdering som har gjort at politikarane har peika på Kvasneset som ei muleg plassering av miljøanlegget.

Grundige undersøkingar

No tek ein steget frå vurderingar til grundige undersøkingar i samband med reguleringsplan og forprosjekt for det nye miljøanlegget. Desse undersøkingane vil gi kunnskap om korleis eit miljøanlegg på Kvasneset vil påverke folk, miljø og samfunn og vert grunnlag når saka skal behandlast av politikarane.

 

Til toppen