Kva skjer kva tid?

Kva skjer kva tid?

Her er ei enkel oversikt over den framdrifta i "BLÅ - fjordar for framtida" ut frå det ein veit i dag. 

Tidsplanen kan verte endra.

Byggestart og oppstart

Planlagt byggestart er 2024 med forventa oppstart av drift ved årsskiftet 2027/2028.

 

31.01.2024

Reguleringsplan

 • Planen er at reguleringsplanen skal leggast fram for planutvalet i Sula i desember 2022. 
 • Når planen er ferdig, vert den lagt ut til høyring slik at alle innbyggarane i både Sula og Ålesund kan kome med sine innspel. Det vert også folkemøte om planen.  

 

31.12.2022

Grunnundersøkingar

 • For å gi best muleg plassering av berghallar vert det hausten 2022 starta kjerneboring på Kvasnes/Kongshaug. Les meir her
 • Det vert også sett i gang geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkingar fleire stader i Sula og Ålesund kommunar for å sikre  best muleg informasjon om grunnforholda for overføringsanlegg til nytt avløpsreinseanlegg. Les meir her. 
07.10.2022

Konsekvensutgreiing

 • Hausten 2021 var konsekvensutgreiinga som er grunnlaget for reguleringsplanen klar.
 • I konsekvensutgreiinga ser ein på konsekvensar for landskapet, for landbruk og naturressursar, for friluftsinteresser, barn og unge, teknisk infrastruktur og det vert gjort ein ROS-analyse for å vurdere faren for ulykker. Det vert også undersøkt luft- og luktproblematikk, konsekvensar for sjøen både i anleggsfase og drift, støyvurderingar, trafikkforhold og trafikksikkerheit både i anleggsfase og drift, grunnforhold og skredfare, kulturarv, naturmangfald på land og sjø og samfunnsverknader; kva mulegheiter og problem eit anlegg kan gi for området.
 • Konsekvensutgreiing skal også følge reguleringsplanen gjennom heile saksbehandlinga. 
 • Konsekvensutgreiinga vart tatt til vitande av Sula og Ålesund i juni 2022.
30.06.2022

Forprosjekt for anlegget

 • Forprosjekt gjeld sjølve sjølve anlegget. Her tok ein omsyn til undersøkingar som er gjort i samband med reguleringsplanen i tillegg til at det vart laga ein eigen sikkerheits- og sårbarheitsanalyse for sjølve anlegget.
 • Forprosjektet vart vedteke i juni 2021

 

30.06.2021

Delrapportar

 • I dei første månadene av 2021 vart fleire delrapportar ferdige. Dette var steg på vegen til ferdig forprosjekt og reguleringsplan.
 • Det er ei lang rekke rapportar som som tek føre seg alt frå straumforholda i fjorden og konsekvensar for naturmangfaldet i sjøen til skredfare og konsekvensar for barn og unge.

 

01.01.2021
Til toppen