Kva skjer kva tid?

Kva skjer kva tid?

Her er ei enkel oversikt over den framdrifta i "BLÅ - fjordar for framtida" ut frå det ein veit i dag. 

Tidsplanen kan verte endra.

Delrapportar

  • I dei første månadene av 2021 vert fleire delrapportar ferdige. Dette er steg på vegen til ferdig forprosjekt og reguleringsplan.
  • Det er ei lang rekke rapportar som som tek føre seg alt frå straumforholda i fjorden og konsekvensar for naturmangfaldet i sjøen til skredfare og konsekvensar for barn og unge.

 

01.01.2021

Forprosjekt for anlegget

  • "BLÅ - fjordar for framtida" ser også på eit forprosjekt for sjølve anlegget. Her tek ein omsyn til undersøkingar som er gjort i samband med reguleringsplanen i tillegg til at det vert laga ein eigen sikkerheits- og sårbarheitsanalyse for sjølve anlegget.
  • Planen er at forprosjektet skal vere klart i løpet av våren.  

 

01.05.2021

Forprosjektet godkjent

I juni 2021 vedtok både kommunestyret i Sula og Ålesund godkjenning av forprosjektet og vidare samarbeid om Kvasnes avløpsreinseanlegg. 

15.06.2021

Konsekvensutgreiing

  • Hausten 2021 var konsekvensutgreiinga som er grunnlaget for reguleringsplanen klar.
  • I desember 2021 skal planutvalet i Sula avgjere om konsekvensutgreiinga skal leggast ut på høyring. Då kan alle kome med innspel til konsekvensutgreiinga.
  • I konsekvensutgreiinga ser ein på konsekvensar for landskapet, for landbruk og naturressursar, for friluftsinteresser, barn og unge, teknisk infrastruktur og det vert gjort ein ROS-analyse for å vurdere faren for ulykker. Det vert også undersøkt luft- og luktproblematikk, konsekvensar for sjøen både i anleggsfase og drift, støyvurderingar, trafikkforhold og trafikksikkerheit både i anleggsfase og drift, grunnforhold og skredfare, kulturarv, naturmangfald på land og sjø og samfunnsverknader; kva mulegheiter og problem eit anlegg kan gi for området.
  • Konsekvensutgreiing skal også følge reguleringsplanen gjennom heile saksbehandlinga. 
07.12.2021

Reguleringsplan

  • Ein ser føre seg at reguleringsplanen kan vere ferdig i løpet av 2022.  
  • Når planen er ferdig, vert den lagt ut til høyring slik at alle innbyggarane i både Sula og Ålesund kan kome med sine innspel. Innspela vert vurdert og kan føre til endringar i planen før eventuelt justert plan og alle innspel vert lagt fram for politikarane når det skal gjerast endeleg vedtak.  

 

01.01.2022
Til toppen